Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

AU EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

‘’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’

Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri :  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( ‘’ KVKK ‘’) :7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu

AU Eğitim ve Danışmanlık : Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezi No:4 D :2 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim AU Eğitim Ve Danışmanlık Limited Şirketi’ni

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, İfade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, öğrenci, online eğitim alan sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak belirlenen AU Eğitim ve Danışmanlık tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilen İşlenme Amacı

KVKK’ nın  4,5 ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

-Doğru ve gerektiğinde güncel

– Belirli, açık ve meşru amaçlar için

– İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

– İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kurallarına uygun şekilde AU Eğitim ve Danışmanlık ’ın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

AU Eğitim ve Danışmanlık ’ın Faaliyetleri; Online olarak Mesleki Sağlık İngilizce Eğitimi, Almanca Kursu, PRE-OET Danışmanlık Hizmeti ve iş bu faaliyetlerle ilişkin olarak Danışmanlık Hizmeti vermek

Kişisel Verilen Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde AU Eğitim ve Danışmanlık ’ın faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere ( program ortağı, iş birliği yapılan kurum, tedarikçi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ve yurt dışı ülkeler ) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz AU Eğitim ve Danışmanlık  tarafından

– Eğitim ve Danışmalık Başvuru Formları,

– AU Eğitim ve Danışmanlık  web  sitesi iletişim formları,

– AU Eğitim ve Danışmanlık  web sitesi e-bülten kayıt formları,

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplerle dayanarak AU Eğitim ve Danışmanlık ’ın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK’nın 5. ve 6.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11 . Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel verilen işlenip işlenmediğini,
  • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesince kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerden kişisel verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili olarak AU Eğitim ve Danışmanlık ’a yazılı başvurmanız halinde talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz ) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı elden, postayla ya da noter kanalıyla  AU Eğitim ve Danışmanlık ’ın mukim adresi olan     Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezi No:4 D :2 Beşiktaş İstanbul adresine ulaştırmanız gerekmektedir.